ADVOKAADIBÜROO POHLA & HALLMÄGI 

KLIENDILEPINGUTE ÜLDTINGIMUSED 


1. Mõisted 

1.1. Advokaadibüroo - Osaühing Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi, registrikood 10139182. 

1.2. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Advokaadibürooga Lepingu. 

1.3. Leping – Advokaadibüroo ja Kliendi vahel kirjalikus vormis sõlmitud kliendileping, millele kohaldatakse kliendilepingus kokkulepitud eritingimusi ning käesolevaid Üldtingimusi. Pooled võivad Lepingu tingimusi muuta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

2. Õigusabi osutamine 

2.1. Käesolevad Üldtingimused kohalduvad Advokaadibüroo ja Kliendi vahel ning Advokaadibüroo ja isiku vahel, kes pöördub Advokaadibüroo poole ja kes ei ole sõlminud kirjalikus vormis Lepingut, kuid kellega on suuliselt või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepitud kokku Advokaadibüroo poolt õigusabi osutamine ja keda loetakse samuti Üldtingimuste tähenduses Kliendiks.  

2.2. Advokaadibüroo kohustub osutama Kliendile Lepingus ettenähtud või kokkulepitud õigusabi juhindudes Advokatuuriseadusest ning Advokatuuri kutse-eetika nõuetest. Advokaadibüroo kohustub õigusabi osutama Kliendile lojaalselt üldiselt tunnustatud kutseoskuse tasemel Kliendi jaoks parima kasuga ning vajaliku hoolsusega vastavalt oma teadmistele ning võimetele. Advokaat on õigusteenust osutades sõltumatu ning juhindub seadustest, Advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi kutse-eetika nõuetest, sh eetikakoodeksist, ning headest kommetest ja südametunnistusest. Advokatuurseadus, eetikakoodeks ja kodukord on kättesaadavad Advokatuuri kodulehel.    

2.3. Advokaadibüroo osutab Kliendile õigusabi üksnes lähtuvalt Eestis kehtivatest õigusaktidest. Kui Advokaadibüroo ja Klient ei ole selles eraldi kokku leppinud, ei anna Advokaadibüroo Kliendile nõu Kliendi äritegevuse korraldamisel, Kliendi finantseerimisel, Kliendi vara, keskkonna või tehnilise seisundi hindamisel, Kliendi raamatupidamisega seoses või seoses Kliendile osutatava õigusabiga seotud riiklike või kohalike maksudega.

2.4. Klient avaldab ja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et Advokaadibüroo kohustub Lepingu täitmisel järgima rahapesu ja terrorismi tõkestamise reegleid, samuti järgima kehtivaid sanktsioone, mis võivad piirata või välistada Kliendile õigusteenuse osutamise. Klient kohustub avaldama Advokaadibüroole rahuldaval viisil andmed enda tegelike kasusaajate või tehingu teise poole tegelike kasusaajate kohta või muu informatsiooni, mis on Advokaadibüroole vajalik veendumaks, et Advokaadibüroo ei riku õigusabi osutamisel rahapesu ja terrorismi tõkestamise reegleid või kehtivaid sanktsioone.

2.5. Klient on teadlik ja nõustub, et Advokaadibürool võib tekkida rahapesu või terrorismi kahtluse korral kohustus informeerida sellest Rahapesu Andmebürood ning Adokaadibürool on seejuures kohustus vastavast informatsiooni edastamisest Klienti mitte informeerida.

2.6. Klient annab Advokaadibüroole Lepingus kokkulepitud ning täiendavalt konkreetseid ülesandeid suuliselt või telekommunikatsioonivahendite kaudu Lepingut sealjuures igakordselt täiendamata. Klient kohustub andma Advokaadibüroole Lepingu täitmiseks õigeaegset ja korrektset teavet, edastama õigusteenuse osutamiseks vajalikke dokumente ja seisukohti, tegema Advokaadibüroo advokaatidega koostööd ja informeerima Advokaadibürood ja advokaati kõigist õigusteenuse osutamisega seotud ja õigusteenuse osutamiseks olulistest ajaoludest. 

2.7. Advokaadibüroo informeerib Klienti õigusabi osutamise käigust ning selle käigus ilmnenud asjaoludest vastavalt vajadusele ning vastab Kliendi vastavasisulistele järelepärimistele. Advokaadibüroo esitab Kliendile tema soovil õigusabi osutamisega seotud tööaruande koos väljastatava arvega.  

2.8. Kõik Lepingust tulenevad teated, taotlused, nõuded ja muu teabevahetus vormistatakse kirjalikult ja loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui need on üle antud isiklikult, saadetud kulleriga, tähitud kirjaga, tavapostiga või e-kirjaga poolte poolt Lepingus märgitud või poole enda poolt avaldatud aadressidel. Kumbki pool teatab teisele poolele viivitamata Lepingus märgitud kontaktandmete muutumisest. Kui Advokaadibüroole on ülesande andnud Kliendi majandustegevuses osalev muu isik, siis võib Advokaadibüroo lugeda Kliendi kontaktisikuks ka selle isiku. Advokaadibüroo poolt saadetud kiri või teade loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui see on saadetud eeltoodud kontaktisiku elektronposti aadressile ja saatmisest on möödunud kaks tööpäeva. 

2.9. Advokaadibüroo saab õigusteenuse osutamisel tugineda Kliendi poolt temale edastatud andmetele ning dokumentide õigsusele. Advokaadibüroo saab eeldada, et mistahes Kliendiga seotud isik, kes pöördub tema poole Kliendi nimel, omab Kliendi volitust Lepingu alusel õigusteenuse tellimiseks. 

2.10. Kliendi ülesande lõpetamise järel ei ole uute asjaolude ilmnemise korral, sh kohtupraktika või õigusaktide muutmise korral Advokaadibürool kohustust mistahes Kliendile antud õiguslikku arvamust või Kliendile antud informatsiooni muuta, täiendada või parandada, kui Klient ei anna selleks Advokaadibüroole eraldi juhist.

 

3. Õigusabi eest tasumine 

3.1. Lepingu jõustumisele eelnenud perioodil Advokaadibüroo poolt Kliendile osutatud õigusabi eest kohustub Klient tasuma vastavalt Lepingu tingimustele. Juhul, kui Klient soovib, et osutatava õigusabi eest tasub kolmas isik, jääb Klient Advokaadibüroo ees kolmanda isikuga solidaarselt vastutavaks. Advokaadibürool on õigus peatada õigusabi osutamine juhul, kui Klient või Kliendi poolt nimetatud kolmas isik ei tasu tähtaegselt Advokaadibüroo poolt esitatud arveid 

3.2. Klient kohustub Advokaadibüroo nõudmisel üle võtma mistahes Advokaadibüroo poolt Kliendiga kooskõlastatult kolmandate isikutega sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mis on või olid vajalikud Kliendile Lepingu alusel õigusteenuse osutamiseks.  

3.3. Mistahes kulud, mis seonduvad Advokaadibüroo arvete tasumisega, samuti mistahes maksud seoses arvete tasumisega, jäävad Kliendi kanda. Klient kohustub esitama mistahes võimalikud vastuväited Advokaadibüroo poolt esitatud õigusabile ja arvetele hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul arve saamisest. Nimetatud tähtaja möödumisel loetakse Klient mistahes vastuväidetest Advokaadibüroo poolt Lepingu alusel osutatud teenustele loobunuks ning loetakse, et Kliendile osutatud õigusabi on toimunud vastavalt Lepingu tingimustele.

3.4. Juhul, kui Advokaadibüroo advokaadid osutavad Kliendile teenust väljaspool Advokaadibüroo ruume, sh töölähetuses või teel kohtuistungitele, loetakse transpordile kulunud aeg Kliendile õigusabiteenuse osutamise aja hulka. Kliendile õigusabiteenuse osutamiseks loetakse ka suhtlus kliendiga, sh telefoninõupidamise ja e-kirjade koostamised ja suhtlus Kliendi või Kliendi ülesandega seotud isikutega. 

3.5. Advokaadibüroo poolt Kliendile antud informatsioon eeldatava õigusabikulu kohta on vaid indikatiivne ega välista ega piira Advokaadibüroo õigust nõuda Kliendi poolt õigusteenuse eest tasumist vastavalte reaalselt õigusabi osutamiseks kulunud ajale. Klient tasub Advokaadibüroo bürookulud kuni 5% ulatuses igakuiselt osutatud õigusabikulust. 

3.6. Advokaadibüroo võib Kliendi poolt Lepingu rikkumise korral võõrandada Lepingust tulenevad tasunõuded kolmandatele isikutele, millisel juhul kohustub Klient tasuma täiendavalt Lepingust tulenevate võlgnevuste sissenõudmise kulud. 

3.7. Advokaadibüroo võib iga-aastaselt muuta ühepoolselt Lepingus kokkulepitud tunnitasu, informeerides sellest Klienti ette vähemalt 30 kalendripäeva või informeerida Klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enne Kliendi poolt uue ülesande vastuvõtmist sellest hetkest edaspidi kohalduvast tunnitasust. Juhul, kui Klient seejärel soovib Advokaadibüroo poolt edasist õigusabi osutamist, loetakse Klient kaudse tahteavaldusega nõustunuks Kliendile edaspidi Lepingu alusel osutatava õigusabi tunnitasuga.

 

4. Andmetöötlus 

4.1. Klient nõustub informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt interneti teel. Klient kinnitab, et on teadlik riskidest, mis kaasnevad andmete elektroonilise edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Kliendi poolt Advokaadibüroole saadetud e-kirjad võidakse blokeerida rämpsposti tarkvaraga või muul viisil. Advokaadibüroo ei vastuta selliste riskide eest. Klient peab kontrollima oluliste e-kirjade kohalejõudmist telefoni teel või paluma Advokaadibürool e-kirja kättesaamist kinnitada.

 

4.2. Klient kohustub tagama, et temal on kõik õigusaktidest tulenevad õigused edastada Advokaadibüroole isikuandmeid ning intellektuaalse omandi esemeid. Juhul, kui Klient edastab Advokaadibüroole mistahes isikuandmeid või intellektuaalse omandi esemeid ebaseaduslikult, vastutab ta täies ulatuses sellest Advokaadibüroole tuleneva võimaliku kahju eest. 

4.3. Advokaadibüroo tegutseb Kliendile õigusabi osutamisel isikuandmete vastutava töötlejana ning töötleb Kliendi isikuandmeid õigusteenuse osutamiseks, õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, Advokaadibüroo õigusteenuse kvaliteedi parandamiseks ning kliendisuhete hoidmiseks ja turundamiseks. Advokaadibüroo võib töödelda muuhulgas Kliendi esindajate, Kliendiga samasse kontserni kuuluvate äriühingute, töötajate, nõukogu liikmete ja äripartnerite või muul viisil Kliendiga seotud isikute isikuandmeid. 

4.4. Isikutel, kelle isikuandmeid Advokaadibüroo töötleb, on seaduse alusel õigus saada teavet Advokaadibüroo poolt töödeldavate isikuandmete kohta ja nõuda, et Advokaadibüroo oma isikuandmeid parandaks või kustutaks, arvestades kehtivaid õiguslikke piiranguid. Olenevalt asjaoludest võib Kliendil (kui füüsilisel isikul) ja tema esindajatel olla õigus töötlemist piirata; õigus esitada vastuväiteid töötlemisele; õigus nõuda isikuandmete kustutamist; ja õigus isikuandmete teisaldatavusele. Advokaadibüroo võib edastada Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui need andmed on vajalikud Kliendi ülesande täitmiseks, näiteks ‒ kuid mitte ainult - teistele nõustajatele, keda Advokaadibüroo võib kaasata või kellele Kliendi ülesanne võib olla vajalik üle anda, või muudel sellega seotud eesmärkidel. Sellised kolmandad osapooled võivad asuda EL-i/EMP-välistes riikides, kus privaatsusstandardid võivad erineda EL-i omadest. 

4.5. Advokaadibüroo kasutab õigusteenuse osutamiseks erinevaid tarkvaralahendusi. Kuigi Advokaadibüroo kasutab kohaseid meetmeid arvutite ja tarkvaraga seotud turvalisuse tagamiseks ja varukoopiate tegemiseks, ei vastuta Advokaadibüroo kahju eest, mis võivad tuleneda arvutiviirustest, lunavararünnakutest või muul viisil arvutiandmetesse ebaseaduslikust sekkumisest või arvutisüsteemi toimimise takistamisest või arvutikelmusest. 

4.6. Kõik Lepingu alusel Advokaadibüroo poolt loodud teoste autoriõigused jäävad Advokaadibüroole, kui Advokaadibüroo ja Klient ei ole muus kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kokku leppinud. 

4.7. Advokaadibüroo võib enda turundamiseks avaldada andmeid Kliendi ja Kliendile osutatud õigusabi kohta Kliendi eelneval kirjalikult taasesitatavas vormis antud nõusolekul ja Kliendiga kokkulepitud vormis.

 

5. Advokaadibüroo vastutus 

5.1. Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo advokaadid ja töötajad vastutavad Kliendi ees vaid Lepingu süülise rikkumise korral üksnes otsese varalise kahju eest ning üksnes ulatuses, milles Advokaadibüroo, Advokaadibüroo advokaadid ja töötajad osalesid kahju tekkimises ning milles kahju ei tekkinud kolmandatest isikutest või Kliendist tulenevatel asjaoludel või nendest tuleneva ohu tagajärjel. Advokaadibüroo ei vastuta kohtu või vahekohtu asjade ajamisel võimaliku kohtuotsuse või vahekohtu otsuse sisu eest, juhul, kui Advokaadibüroo on osutanud õigusabi vastavalt Lepingu tingimustele. Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo advokaadid ning töötajad ei vastuta Kliendi kaudse kahju eest, saamata jäänud tulu eest ega puhtmajandusliku kahju eest.

5.2.  Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo advokaatide ning töötajate vastutus on piiratud Kliendile osutatud konkreetse õigusteenuse maksumuse (Kliendi poolt antud konkreetse juhise) kolmekordse summaga, kuid igal juhul summaga 1 000 000 eurot. Advokaadibüroo, Advokaadibüroo advokaadid ega töötajad ei vastuta Kliendi ees ulatuses, milles Kliendil on õigus Kliendi enda kindlustusandja kindlustushüvitisele ja hüvitisele Advokaadibüroo poolt sõlmitud vastutuskindlustuslepingu alusel ja  õigus esitada nõue tekkinud kahju hüvitamiseks kolmandate isikute poolt. Juhul, kui Advokaadibüroo ja/või Advokaadibüroo vastutuskindlustusandja on Kliendile kahju hüvitanud, kohustub Klient loovutama Advokaadibüroo nõudmisel vastavad kahju hüvitamise nõuded Advokaadibüroole võimalike regressnõuete esitamiseks kolmandate isikute vastu. 

5.3. Advokaadibüroo ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud Kliendile antud nõuannetest või dokumentidest, kui neid kasutatakse muul otstarbel kui see, milleks need olid Advokaadibüroo poolt algselt ette valmistatud. 

5.4. Advokaadibüroo ei vastuta kahju eest, mis seondub mistahes kolmanda isiku poolt nõude esitamisega Kliendi vastu seoses Advokaadibüroo poolt õigusabi osutamisega, kui Klient ei võimalda Advokaadibürool Kliendi esindajana nõudele vastu vaielda või sõlmib kolmanda isikuga kompromissi ilma Advokaadibüroo nõusolekuta. 

5.5. Advokaadibüroo ei vastuta kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, kes on kaasatud Kliendile õigusabi osutamiseks. Klient kohustub hüvitama Advokaadibüroole kõik kolmandate isikute nõuded Advokaadibüroo vastu, kui õigusabi osutamise täitmise käigus võtab Advokaadibüroo Kliendile osutatud teenustega seoses vastutuse kolmanda isiku ees.  

5.6. Käesolevates Üldtingimustes nimetatud vastutuse piirang ei kohaldu ulatuses, milles selle kokkuleppimine oleks vastuolus kehtivate õigusaktidega. Seda arvestades on siiski Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo poolt õigusteenuste osutamisega kaasatud isikute vastutus seadusega lubatud ulatuses välistatud. 

5.7. Iga Lepingust tulenev Kliendi nõue Advokaadibüroo vastu aegub 12 kuu möödumisel Kliendi poolt Lepingu alusel Advokaadibüroole antud nõudega seotud Kliendi ülesande täitmisest.

 

6. Konfidentsiaalsus ja huvide konflikt 

6.1. Advokaadibüroo on kohustatud hoidma temale õigusabi käigus teatavaks saanud informatsiooni, andmeid ja dokumente konfidentsiaalsetena kolmandate isikute ees. Advokaadibüroo võib informatsiooni, andmeid ja dokumente avaldada Lepingu täitmiseks Advokaadibüroo advokaatidele ja töötajatele. Konfidentsiaalset informatsiooni, andmeid ja dokumente võib Advokaadibüroo kolmandatele isikutele avaldada Kliendi nõusolekul ning juhtudel, kui Advokaadibürool on selleks seadusest tulenev kohustus. Nimetatud kohustus jääb kehtima ka peale Lepingu lõppemist.

6.2. Klient on teadlik ja nõustub, et Advokaadibüroole võib õigusabi osutamiseks olla vajalik edastada notaritele, kohtutäituritele, pankrotihalduritele, tõlkidele, krediidiasutustele või muudele finantsasutustele informatsiooni Kliendi ja tehingute kohta, muuhulgas, et järgida „tunne oma klienti“ ja rahapesu- ja terrorismi tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi. 

6.3. Klient avaldab ja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et Advokaadibüroo on osutanud ja osutab õigusabi erinevatele isikutele, kelle huvid võivad potentsiaalselt olla Kliendi huvidega vastuolus (huvide konflikt). Advokaadibüroo kohustub hoiduma Kliendile õigusteenuse osutamisel otsesest huvide konfliktist, mis seondub konkreetse Kliendi ülesande täitmisega konkreetses jurisdiktsioonis ning üksnes Lepingu kehtivuse ajal. Huvide konflikti korral ei pruugi Advokaadibürool olla võimalik Kliendi ülesannet vastu võtta. Huvide konflikti määratlemisel lähtutakse Advokaatuuri eetikakoodeksist ja Advokatuuri aukohtu praktikast. 

6.4. Advokaadibürool on õigus avaldada Kliendi poolt talle usaldatud ja/või Advokaadibüroo poolt Kliendile osutatava õigusteenusega seotud informatsiooni distsiplinaar- või eetikamenetluses sisejärelevalve ja/või kutsealase uurimise käigus, kui järelevalvet või uurimist viiakse läbi vastavalt Advokatuuri eeskirjadele. 

6.5. Klient on kohustatud hoidma temale Lepingu sõlmimisega teatavaks saanud informatsiooni ja andmeid konfidentsiaalsetena kolmandate isikute ees. 

7. Lepingu ülesütlemine 

7.1. Advokaadibürool ja Kliendil on õigus leping igal ajal korraliselt üles öelda, tehes selleks teisele poolele ülesütlemisavalduse. Lepingu korralisest ülesütlemisest tuleb teist poolt vähemalt 30 päeva ette teatada. 

7.2. Pooltel on õigus Leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda, kui kõiki asjaolusid ja mõlema Lepingu poole huvisid kaaludes ei või oodata, et Lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks Lepingu täitmist lepingu korralise ülesütlemistähtaja lõpuni või Kliendilt saadud ülesannete täitmiseni. Advokaadibürool on õigus Leping erakorraliselt üles öelda muuhulgas juhul, kui Klient on esitanud nõude, mille täitmiseks advokaat peab rikkuma seadust või kutse-eetika nõudeid või kui Klient ei esita dokumente või Klient ei esita andmeid, mida Advokaat nõuab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmiseks või veendumaks, et tegemist ei ole sanktsioonide rikkumisega, või esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda Advokaadi kahtlust, et tehingu eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine või sanktsioonide rikkumine. 

7.3. Mõjuv põhjus Lepingu ülesütlemiseks Advokaadibüroo poolt on muuhulgas huvide konflikti tekkimine, Lepingu oluline rikkumine Kliendi poolt, Advokaadibüroo tasude ja kulude õigeaegselt maksmata jätmine Kliendi poolt, Kliendi poolne keeldumine koostööst Advokaadibürooga või Advokaadibüroo nõuannete mittejärgimine olulises küsimuses või mis tahes fakt või asjaolu, mis muudab Advokaadibüroo poolse jätkuva esindamise ebaseaduslikuks või ebaeetiliseks, sealhulgas juhul, kui Advokaadibüroo tuvastab tegevuse või faktid, mis viitavad kriminaalse tulu kasutamisele või terrorismi rahastamisele või sellega seotud süütegude toimepanekule või toimepaneku katsele või millega seoses Advokaadibüroo kahtlustab või teab, et see kujutab endast rahapesu või terrorismi rahastamist või sellega seotud süütegude toimepanekut. Lepingu ülesütlemisel on Klient kohustatud maksma Advokaadibüroole kõik maksmata tasud osutatud õigusteenuse eest ning kulud, mis on kantud kuni Lepingu lõpetamiseni. 

7.4. Advokaadibüroo kohustub Kliendile Lepingu lõppemisel tagastama vaid originaaldokumendid ega ole kohustatud tagastama Kliendi materjale, mis on saadud Kliendilt või edastatud Kliendile elektroonilises vormis. Advokaadibürool on õigus Lepingu lõppemise korral pidada kinni Kliendi originaaldokumente või mistahes muid Advokaadibüroo poolt Lepingu täitmise käigus saadud vahendeid Kliendi vastu Lepingust tulenevate Advokaadibüroo nõuete täitmise tagamiseks või nende arvel Advokaadibüroo nõuete rahuldamiseks.