Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/976, 7. juuni 2017, nõukogu direktiivi 96/67/EÜ artikli 9 kohase erandi tegemise otsuse heakskiitmise kohta seoses Tallinna lennujaama (AS Talllinna Lennujaam) teatavate maapealse käitluse teenustega (teatavaks tehtud numbri C(2017) 3798 all)

C/2017/3798


Loe põhjalikumalt:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1497010576466&uri=CELEX%3A32017D0976